AYDINLATMA METNİ

2019 NERF Şampiyonasına (“Şampiyona”) gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

FAALİYET KAPSAMI

Şampiyonaya kayıt olabilmeniz için katılımcı çocuklar ve kanuni temsilcileri (veli, vasi v.b) olan sizlerin ad-soyadınız, doğum tarihiniz, telefon numaralarınız ve e-posta adresleriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilir, Şampiyona sırasında ve sonrasında toplu genel etkinlik fotoğraf/videolarınız veya açık rızanıza istinaden bireysel fotoğraf/videolarınız çekilebilir. Fotoğraf ve video kayıtlarınız; internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, şirket yayınlarımız, tanıtım videolarımız, broşürlerimiz ve sair içeriklerde kullanılabilir veya yayınlanabilir.

Faaliyeti Yürüten: Hasbro Oyuncak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şampiyonaya kaydınız ve katılımınız sırasında Kişisel Verileriniz işbu Aydınlatma Metni altında belirtildiği şekilde işlenecektir. Lütfen işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatli ve yeterli zaman ayırarak okuyunuz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Hasbro Oyuncak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Hasbro”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına her faaliyetimiz kapsamında önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, Şampiyona kapsamında sizden ve/veya sizin hakkınızda edindiğimiz Kişisel Verileriniz bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Faaliyetimiz kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmemesi esastır. Bu sebeple, çalışanlarımızdan Faaliyetlerimizde bizlerle herhangi bir Özel Nitelikli Veri paylaşmamalarını rica ederiz.

 • Veri Sorumlusunun Kimliği
 • Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 204004 sicil numarası ile kayıtlı, 0478007220800019 MERSİS numaralı, şirket merkezi Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No.51 Kat.2 No.3 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hasbro Oyuncak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

 • Topladığımız Kişisel Veriler, Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler
 • Hasbro, işbu etkinlik dahil yürütmekte olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

  Şampiyona kapsamında işlenen Kişisel Verileriniz; www.nerfsampiyonasi.com adresli Şampiyonaya kayıt olabildiğiniz internet sitemiz kanalıyla, Şampiyonaya katılımınız esnasında gerçekleştirilen (i) Fotoğraf Çekimi (ii) Video kaydı, (iii) Ses kaydı kanalıyla ve Hasbro veya Hasbro’nun hizmet aldığı reklam, etkinlik ve sosyal medya ajansları, prodüksiyon firmaları, organizasyon şirketleri veya Hasbro Grup şirketleri gibi üçüncü kişiler aracılığıyla otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik şekilde KVKK Madde 5/2 çerçevesinde aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası ve şirketimizin meşru menfaatinin sağlanması amacıyla veya KVKK Madde 5/1 kapsamında açık rızanıza istinaden toplanmaktadır.

  • Şampiyonaya kaydınız kapsamında bize sağladığınız Kişisel Veriler
  • www.nerfsampiyonasi.com adresli internet sitemiz üzerinden Şampiyonaya kayıt olmak için bize adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb. Kişisel Verilerinizi sağlamanız gerekebilir.

  • Şampiyonaya katılımız esnasında ve sonrasında toplanan Kişisel Veriler
  • Şampiyonaya katılımız esnasında ve/veya Şampiyonanın sonunda etkinliğe ilişkin genel toplu fotoğraflarınız veya bireysel fotoğraflarınız çekilebilir, video kaydınız ve ses kaydınız alınabilir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 • Kişisel Verilerinizi aşağıdaki işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.2 kapsamında,

  • Şampiyonaya kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve kimlik doğrulaması: Şampiyona katılımcılarının katılım şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi, katılımcıların hangi yaş kategorisinde yarışacaklarının belirlenmesi ve kayıt işlemlerinin katılımcının kanuni temsilcisi tarafından yapıldığının doğrulanması amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, şampiyona günü katılımcı ve yasal temsilcilerin kimlik doğrulamalarının yapılabilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
  • Şampiyona hakkında bilgilendirme faaliyetleri: Şampiyonaya katılım onay bilgilendirmeleri ile şampiyona detayları (yer, saat, ertelenme durumu, yaş kategorisi v.b.) hakkında bilgilendirmelerin yapılması amacıyla iletişim verilerinizi işleyebiliriz.
  • Şampiyona ve Ürün tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri: Şampiyonada düzenlenen etkinliklere ve ürünlerimize yönelik yürütülen tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine konu her türlü video, broşür, sunum ve sair malzemede kullanılmak ve Hasbro internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve şirket yayınlarında yayınlanmak üzere kişisel verilerinizi işleyebiliriz. İşbu işleme amacı dahilinde, yalnızca genel etkinlik fotoğraf/videosu mahiyetinde olan toplu ve size münhasır olmayan içeriklere dair Kişisel Verilerinizi, sizlerin hak ve özgürlüklerinize zarar vermeden şirketin meşru menfaati kapsamında açık rızanız olmaksızın işleyebiliriz.
  • Sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de yukarıda belirtilen sair amaçlarla açık rızanız olmaksızın işleyebiliriz. Buna örnek olarak da, sosyal medya kanalları aracılığıyla veya şirket etkinlikleri sırasında, şirket içinde ve dışında alenileştirmiş olduğunuz etkinlik fotoğraflarınızın tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işleme gösterilebilir.
  • Haklarımızın korunması: Hasbro’nun ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut başkalarının haklarının, güvenliğinin, gizliliğinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması halinde savunma hakkımızın kullanılması için Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz.
  • Taleplerin cevaplanması: Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap vermek veya sizlerin etkinliğimize yönelik soru talep ve şikayetlerinizin yanıtlanması, sorunların tespit edilmesi, istek, talep ve şikayetlerinizin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması, geri bildirim yapılması amacıyla Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz.

  Şampiyonaya yönelik yürütülen tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine konu her türlü video, broşür, sunum ve sair malzemede kullanılmak ve Hasbro internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve şirket yayınlarında yayınlanmak üzere bireysel fotoğraflarınız ve videolarınızı KVKK Madde 5.1 uyarınca açık rızanıza istinaden işleyebiliriz.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
 • Hasbro, Kişisel Verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi, doğru ve güncel olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi için tüm önlemleri alır.

 • Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
 • Hasbro, İşbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” adlı 3. Bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilir.

  • KVKK Madde 8.2 ve Madde 9.2 kapsamında açık rızanızın aranmaksızın; yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan
   • Reklam, etkinlik ve sosyal medya ajansları, prodüksiyon firmaları, organizasyon şirketleri, yayın kuruluşları, haber ajansları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara
   • Depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) ve elektronik ileti gönderimi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere ve sosyal medya platformlarına,
   • Kurumsal iletişim, tanıtım ve pazarlama süreçlerini yönetebilmeniz adına işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, müşteriler ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara
   • Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,
   • Olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde

   aktarabilmektedir.

  • Yukarıdaki aktarımlara ek olarak, Kişisel Verileriniz KVKK Madde 8.1 ve Madde 9.1 uyarınca açık rızanızı gerektiren aktarımlar için ancak açık rızanızı vermeniz halinde aktarılabilir.

  Hasbro, Kişisel Verilerinizi yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarması halinde, başta KVKK olmak üzere ilgili mevzuat altındaki tüm gerekli adımları takip etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

 • Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız
 • KVKK madde 11 uyarınca Hasbro’ya başvurarak;

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, haklarınıza ilişkin talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Hasbro, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

Posta adresi : Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No.51 Kat.2 No.3 Üsküdar/İstanbul

E-mail adresi : info@hasbro.com.tr

TEŞEKKÜR EDERİZ. ŞAMPİYONAYA KATILIMINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE DEĞERLİDİR!